Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej v texte tiež ako „OP“) upravujú práva, povinnosti a iné zmluvné vzťahy strán, vyplývajúce z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou PAVLOVIC, s. r. o., so sídlom Oremburská 1, Banská Bystrica 974 04, SR, IČO: 50 591 401, zapísanou v OR vedenom OS BB, Oddiel:  Sro, Vložka číslo: 30820/S, ako Predávajúcim (ďalej v texte tiež ako „Predávajúci"), a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho: https://www.cistynos.sk/


Predávajúcim sa pre účely týchto OP rozumie obchodná spoločnosť PAVLOVIC, s. r. o., pričom táto je uvedená, ako Predávajúci, na daňovom doklade k nákupu.

Kontaktné údaje Predávajúceho:

PAVLOVIC, s. r. o.
Sídlo: Oremburská 1, 974 04 Banská Bystrica, SR
IČO: 50 591 401
DIČ: 2120381087
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK02 1100 0000 0029 4403 0687
Telefón: +421907 368 190
E-mail: info@cistynos.sk

Kupujúcim podľa týchto OP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa, podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely OP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č.: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk


1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaškrtnutím políčka „PRED ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY SOM SA DÔKLADNE OBOZNÁMIL S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI PREDÁVAJÚCEHO A S TÝMITO BEZ VÝHRAD SÚHLASÍM“, potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito OP, že tieto sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke Kupujúcemu.

1.3. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy, pričom sú tiež zaslané emailom Kupujúcemu pri potvrdení objednávky Predávajúcim, a sú tiež voľne dostupné na stránke Predávajúceho https://www.cistynos.sk/obchodne-podmienky/.

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru.

 

2. Osobitné ustanovenia - Poskytovanie informácií Spotrebiteľom pred uzavretím Zmluvy uzavretej na diaľku, mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho

2.1. Predávajúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy, na základe objednávky Spotrebiteľa, pred tým, ako Spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznamuje Spotrebiteľovi, že:

a) hlavné vlastnosti tovaru sú uvedené pri každej položke zvlášť;

b) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy);

c) požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Predávajúceho, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu týkajúcu sa požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sa požadujú a sú poskytované;

d) ceny tovarov sú, na webe prevádzkovanom Predávajúcim, uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady objednávky;

e) Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote 14 dní, ktorá plynie ak ide o

   i. Kúpnu zmluvu odo dňa prevzatia tovaru,

   ii. Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

   iii. Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru,pričom toto odstúpenie musí zaslať písomne na adresu Predávajúceho, na e-mailovú adresu Predávajúceho, príp. registrovaný užívateľ môže využiť formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Súčasťou týchto OP je aj Formulár na odstúpenie od zmluvy.

f) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:

   i. tovar, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

   ii. tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,iii. tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

   iv. tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,v. tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,vi. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.g) V prípade odstúpenia od zmluvy, Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom bežnej pošty;h) zmluva, resp. príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom obchode Predávajúceho, pričom registrovaní užívatelia Predávajúceho majú k týmto údajom tiež prístup vo svojom profile;i) Spotrebiteľ sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru;j) jeho kontaktnou emailovou adresu je info@cistynos.sk. 

 

3. Spôsob uzatvárania Kúpnej zmluvy

3.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim, vo forme e-mailovej správy, ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu; a/alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho; a/alebo vo forme telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej texte aj ako „objednávka").

3.2. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky, po predchádzajúcom prijatí objednávky Predávajúcim, a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim, označené ako „potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky.

3.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje. Súčasťou záväzného akceptovania objednávky sú aj tieto OP.

3.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky Predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky Predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od zrušenia objednávky, prevodom na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

4. Práva a povinnosti Predávajúceho

4.1. Predávajúci je povinný najmä:

   a) dodať na základe objednávky, potvrdenej Predávajúcim, Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti, miere alebo hmotnosti, termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;

   b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;

   c) odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

4.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

 

5. Práva a povinnosti Kupujúceho

5.1. Kupujúci je povinný najmä:

   a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar;

   b) zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru;

   c) nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho;

   d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná;

   e) skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol/zvolil.

5.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, akosti, miere alebo hmotnosti, termíne, ktorý bude zabalený alebo vybavený na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu; tak ako to bolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté a potvrdené v záväznom akceptovaní objednávky.

5.3. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. V rovnakej lehote je povinný vrátiť tovar spoločne so všetkým príslušenstvom Predávajúcemu, pričom tento musí byť v originálnom obale, nepoužívaný a kompletný. V prípade záujmu o vrátenie použitého tovaru ponúkame na vrátenie čiastku zodpovedajúcu hodnote použitého tovaru. Využitie lehoty na vrátenie tovaru nie je možné pri výrobkoch, ktoré zákazník získal v reklamačnom konaní (výmena za nový kus).

5.4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

 

6. Dodacie a platobné podmienky

6.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov Predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

6.2. Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť a tovar dodať Kupujúcemu v lehote do 10 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru Predávajúcemu.

6.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom Predávajúci Kupujúceho informuje. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v Kúpnej zmluve.

6.4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predávajúceho umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho sú presné a pravdivé.

6.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v Kúpnej zmluve inak.

6.6. V prípade, ak Predávajúci dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v Kúpnej zmluve, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve je povinná predložiť Predávajúcemu originál alebo kópiu Kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

6.7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, hneď po doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar.

6.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v odseku 6.2. týchto OP, odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia a to bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim.

6.9. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení najneskôr pri doručení zásielky. 

6.10. Spôsob platby:

   a) v hotovosti/kartou pri prevzatí tovaru (dobierka);

   b) prevodom na účet;

   c) platobnou kartou cez platobnú bránu, kedy sú peniaze za objednávku stiahnuté priamo z platobnej karty;

   d) platobnými tlačítkami cez platobnú bránu, presmerovaním na internetbanking danej banky, kde kupujúci uskutoční transakciu;

platobnú bránu prevádzkuje obchodná spoločnosť ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, Česká republika, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267,  web: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

 

7. Kúpna cena

7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka Predávajúceho platného v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni Predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, v prípade ak k tomu dôjde, oznámi toto Predávajúci Kupujúcemu, pričom Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpiť.

7.3. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7.4. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7.5. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

 

9. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

9.1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci vec prevzal,

   a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba toto dojednanie, že má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej;

   b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohoto druhu obvykle používa;

   c) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; ad) vec vyhovuje požiadavkám príslušných právnych predpisov.


9.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v záručnej dobe, v prípade ak na tovare nie je uvedený skorší dátum spotreby, to sa však netýka:

   a) veci predávanej za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná;

   b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;

   c) pri použitej veci za vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim; alebo

   d) ak to vyplýva z povahy veci.

9.3. V prípade ak na tovare nie je uvedený skorší dátum spotreby, záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho písomne, prostredníctvom Reklamačného formulára, bezodkladne po tom čo sa dozvedel o vadách. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť, spoločne s vráteným tovarom, vrátane príslušenstva, dokumentácie a dokladom o zaplatení, doručená na adresu sídla spoločnosti PAVLOVIC, s. r. o., so sídlom Oremburská 1, Banská Bystrica 974 04, SR. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9.4. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o týchto obchodných podmienkach a tiež o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v zmysle Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.5. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho a sú platné pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

9.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

9.7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

9.8. Nároky z vád, ktoré vznikli na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi podnikateľmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ObZ. 

9.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle alebo u určenej osoby. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky:

   a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od Kupujúceho Predávajúcemu,

   b) doručenie reklamovaného tovaru s príslušenstvom a dokladom o kúpe od Kupujúceho Predávajúcemu.

9.10. Ak uplatní reklamáciu Spotrebiteľ, Predávajúci je povinný ho poučiť o jeho právach uvedených v ods. 9.7. tohto článku. Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný Predávajúci určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

9.11. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 

9.12. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9.13. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

9.14. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

9.15. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za nový tovar s rovnakými parametrami.

9.16. Nároky z vád, ktoré by si mohol Kupujúci u Predávajúceho uplatniť zanikajú:

   a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

   b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

   c) uplynutím záručnej doby tovaru alebo uplynutím dátumu spotreby,

   d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,

   e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

   f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

   g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

   h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

   i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

   j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

   k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

9.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

   a) odovzdaním opraveného tovaru,

   b) výmenou tovaru,

   c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

   d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

   e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

   f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

9.18. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom E-mailu.

9.19. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

9.20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

   a) Predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

   b) Predávajúci vadný tovar vymení.

9.21. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

  a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

  b) v prípade, že nemôže Predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar

9.22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako tri krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

9.23. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže Kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí Kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 100 dní.

9.24. Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie vady tovaru skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

9.25. V prípade, že Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si Kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

9.26. V prípade, že Predávajúci vykonal úhradu za tovar cez platobnú bránu ComGate, môže svoje reklamačné nároky, resp. dotazy k platbám smerovať k prevádzkovateľovi platobnej brány: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, Česká republika, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267,  web: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

 

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Informácie ohľadom spracúvania a ochrany osobných údajov fyzických osôb zo strany Predávajúceho viď. -> https://www.cistynos.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

 

11. Alternatívne riešenie sporov

11.1. V prípade že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ust. § 12 Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je napríklad:


Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
info@soi.sk 
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99  Bratislava   

alebo iná, príslušná, oprávnená, právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto Obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

12.2. V prípade, ak je Kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru Kupujúcemu, do dňa doručenia tovaru Predávajúcemu. 

12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, pričom za doručenú sa bude považovať zásielka, nasledujúci pracovný deň po odoslaní emailu.

12.5. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami, uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom - sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení; Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.6. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami, uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom - sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

12.7. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. Ich zverejnením strácajú platnosť a účinnosť predchádzajúce Obchodné podmienky.

12.8. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi týmito Obchodnými podmienkami a individuálnou Kúpnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

12.9. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Banskej Bystrici dňa 8.2.2023

Predávajúci

PAVLOVIC, s. r. o.

........................................................

Mgr. Miloš Pavlovic, konateľ